این فروشگاه در آینده نزدیک قصد را اندازی باشگاه مشتریان را دارد